ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 
Α.Φ.Μ. 998806747 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6960301000
Συνοπτικός Ισολογισμός Υποδείγματος Β.5 Ν.4308 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων  Υποδείγματος Β.5 Ν.4308 2015 2014
Περιουσιακά στοιχεία   2015   2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 0,00
Πάγια   9.651.420,05   9.651.420,05 Λοιπά συνήθη έσοδα 71.472,97 35.905,56
Μείον: Αποσβεσμένα 1.937.429,24   968.714,62   Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 0,00 0,00
Απομειωμένα 0,00 7.713.990,81 0,00 8.682.705,43 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0,00 0,00
Αποθέματα   0,00   0,00 Παροχές σε εργαζόμενους 0,00 0,00
Απαιτήσεις   46.747.777,81 31.651.067,83 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 0,00 0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα   0,00   0,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές 1.018.073,33 1.362.669,39
Λοιπά         Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 0,00
Σύνολο ενεργητικού   54.461.768,62   40.333.773,26 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 143.002,08 38.571,47
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις         Αποτέλεσμα προ φόρων -1.089.602,44 -1.365.335,30
Κεφάλαια και αποθεματικά   28.648.304,03 29.737.906,47 Φόροι 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   24.810.415,40   9.703.225,69 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -1.089.602,44 -1.365.335,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   1.003.049,19 892.641,10
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   54.461.768,62 40.333.773,26
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(A.Φ.Μ. 016641215) (Α.Φ.Μ. 065570289) (Α.Φ.Μ. 075878661)