ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
Α.Φ.Μ. 998806747 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6960301000
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011   Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης
  Χρήσης 2012 Χρήσης 2011
Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβεστη   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
κτήσεως Αξία κτήσεως Αξία   Ι. Κεφάλαιο 
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   1. Καταβλημένο 4,655,337.00 4,655,337.00
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 7,253,404.37 0.00 7,253,404.37 7,253,404.37 0.00 7,253,404.37   4,655,337.00 4,655,337.00
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγειων στ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   II. Διαφορά από Εκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 30,060,264.00 30,060,264.00
4. Λοιπά έξοδα εγαταστάσεως 2,270.00 0.00 2,270.00 2,270.00 0.00 2,270.00   30,060,264.00 30,060,264.00
7,255,674.37 0.00 7,255,674.37 7,255,674.37 0.00 7,255,674.37   III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
  Επενδύσεων - Δωρεές παγίων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0.00 0.00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις   0.00 0.00
1. 'Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης 2,360,132.35 0.00 2,360,132.35 2,358,902.35 0.00 2,358,902.35   IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
2,360,132.35 0.00 2,360,132.35 2,358,902.35 0.00 2,358,902.35   1. Αποθεματικό κεφάλαιο 0.00 0.00
  0.00 0.00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Γήπεδα-Οικόπεδα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέον  -513,468.26 -506,753.38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -2,909,581.76 -2,402,828.38
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ. και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   -3,423,050.02 -2,909,581.76
5. Μεταφορικά μέσα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 35,613.33 0.00 35,613.33 35,613.33 0.00 35,613.33   VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο ακινητοποιήσεων  35,613.33 0.00 35,613.33 35,613.33 0.00 35,613.33   1.Καταθέσεις μετόχων 0.00 0.00
  0.00 0.00
ΙΙΙ. Συμμ.και άλλες μακροπρ. Απαιτήσεις   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις  25,810,340.75 25,750,340.75   (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV+AVI) 31,292,550.98 31,806,019.24
 7. Λοιπές μακρ.απαιτήσεις 98,775.00 156,373.50  
25,909,115.75 25,906,714.25   Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού    1. Προβλέψεις για αποζημίωσης προσωπικού 0.00 0.00
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 28,304,861.43 28,301,229.93   2. Λοιπές Προβλέψεις 0.00 0.00
  0.00 0.00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Απαιτήσεις   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.  Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 60,000.00 0.00   1. Ομολογιακά δάνεια 7,745,000.00 5,130,000.00
6.  Βραχ/σμες απαιτ. κατά λοιπών συμμετοχ.ενδιαφέρ. επιχειρ. 2,773,800.00 1,302,296.54   8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 206,921.02 152,844.88
11. Χρεώστες διάφοροι 931,234.66 486,404.90   7,951,921.02 5,282,844.88
3,765,034.66 1,788,701.44   ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  1.  Προμηθευτές 189,067.78 90,291.85
ΙΙΙ. Χρεόγραφα   2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)  400,000.00 0.00
2.Ομολογίες 958,946.22 81,395.02   5.  Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 5,943.19 8,222.06
958,946.22 81,395.02   6.  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 9,762.24 7,097.72
  7.  Μακροπρ.Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ. Χρήση 0.00 0.00
ΙV. Διαθέσιμα   8.  Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 218,643.41 218,643.41
1. Ταμείο 2,661.48 6,736.72   11.Πιστωτές διάφοροι 626,899.65 42,746.00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 400,676.77 22,127.68   1,450,316.27 367,001.04
403,338.25 28,864.40   (Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 9,402,237.29 5,649,845.92
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  
 (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 5,127,319.13 1,898,960.86   Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
  2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 0.00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   0.00 0.00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 6,933.34 0.00  
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0.00 0.00  
6,933.34 0.00  
 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 (Β+Γ +Δ+Ε) 40,694,788.27 37,455,865.16   (Α+Β+Γ+Δ) 40,694,788.27 37,455,865.16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011 Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   Χρήσης 2012 Χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 0.00 0.00  
Μείον: Κόστος πωλήσεων 0.00 0.00   Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως -513,491.09 -506,488.82
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 0.00 0.00   (-) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  0.00 0.00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 46,643.41 51,232.51   (-) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0.00 0.00
Σύνολο 46,643.41 51,232.51   (-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων 0.00 0.00
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 507,314.05 499,622.81   (-) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 0.00 -264.56
            3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  0.00 507,314.05 0.00 499,622.81   (+) ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 22.83 0.00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -460,670.64 -448,390.30   Σύνολο Χρήσης -513,468.26 -506,753.38
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):   (+/-) Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων -2,909,581.76 -2,402,828.38
             4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 8,804.37 1,395.02   Ζημίες εις νέο -3,423,050.02 -2,909,581.76
Μείον:   
             3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 59,471.22 59,471.22 -50,666.85 53,157.94 53,157.94 -51,762.92  
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -511,337.49 -500,153.22  
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα  
             1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα 0.00 0.00  
             3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0.00 0.00  
             Μείον:  
             1. 'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2,153.60 6,335.60  
            2. Έκτακτες ζημιές 0.00 2,153.60 -2,153.60 0.00 6,335.60 -6,335.60  
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα  
 κέρδη ή (ζημίες) -513,491.09 -506,488.82  
ΜΕΙΟΝ:  
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 0.00 0.00  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό 0.00 0.00 0.00 0.00  
κόστος  
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες)  
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -513,491.09 -506,488.82  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (A.Φ.Μ. 016641215) ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Α.Φ.Μ. 065570289) (Α.Φ.Μ. 028047820 ) (Α.Φ.Μ. 075878661)